İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Mehmet YEŞİLDENİZ

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Disiplin Şube Müdürlüğü, Yatırımlar Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü, Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar.

  İnsan Kaynakları Birimi
 • İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 • Sağlık hizmetleri dışında çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 • Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
 • Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Disiplin Birimi
 • Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 • İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
 • 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
 • Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
 • Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
 • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Yatırımlar Birimi
 • Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
 • Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
 • İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
 • İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  İdari İşler Birimi
 • 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
 • Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
 • Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Tahakkuk ve Mali İşler Birimi
 • İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
 • Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Mehmet YEŞİLDENİZ Şube Müdürü 140
Hidayet ALTINTAŞ Personel Ata. 215
Murat ELBEY Personel Ata. 216
Özlem BALI Personel Ata. 216
Veysel DEMİR Sicil 411
Seher YILDIZ Sicil 411
Ayşe ÖZDEMİR Sicil 411
Kadriye KAHRAMAN Sicil 411