İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırma sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nın 23/05/2012 tarih ve 5314 sayılı onayı ile "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi" kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
 • Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek.
 • Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek.
 • İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin belirli periyotlarla denetimini yapmak.
 • Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek
 • Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak.
 • Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek.
 • Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak.
 • Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak.
 • Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek.
 • Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek.
 • Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak.
 • Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak.
 • İl Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.
 • Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 • Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek.
 • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
 • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü 170
Eda AKOĞLU İzleme Değerlendirme 173
Dilek KAYAR İzleme Değerlendirme 173
Gülsüm Şeyma FELHAN İzleme Değerlendirme 173
Fatma YAĞMUR Kalite 172
Selda GÖZ Kalite 172
Sıddıka ŞEN Kalite 172
Ayhan ÖZTÜRK Bilgi İşlem 161
Hatice ASTARCIOĞLU Bilgi İşlem 163
M.Emin KAYSER Bilgi İşlem 164
Emir ŞİRİNER Bilgi İşlem 164
Sibel SARITEKE Hasta Hakları 210